درب های اتوماتیک فولدینگ
درب های اتوماتیک فولدینگ
 اپراتور درب اتوماتیک فولدینگ در مکان ها با عرض کم نصب میگردد که به هیچ عنوان از مدل اپراتورهای درب اتوماتیک دیگر نمی توان استفاده کرد. به طور خلاصه اپراتور درب اتوماتیک فولدینگ تقریبا ۹۰٪ دهنه را بازشو می دهد.

خبرنامه برای دریافت