تیغه کرکره برقی فوم دار
تیغه کرکره برقی فوم دار
این نوع از تیغه ها سر وصدای کمتری نسبت به تیغه های پل دار دارند و عموماً برای پارکینگ ها مورد استفاده قرار می گیرند.

این نوع از تیغه ها سر وصدای کمتری نسبت به تیغه های پل دار دارند و عموماً برای پارکینگ ها مورد استفاده قرار می گیرند.
 

تیغه کرکره، تیغه کرکره برقی، تیغه فوم دار، تیغه کرکره برقی فوم دار

خبرنامه برای دریافت