مصرف برق کرکره برقی
مصرف برق کرکره برقی
سهم درب اتوماتیک شما بر روی قبض برق چه مقدار است؟

موتور کرکره برقی چقدر برق مصرف میکند؟

سهم درب اتوماتیک شما بر روی قبض برق چه مقدار است؟

امروزه با در خطر قرار گرفتن منابع تجدید ناپذیر همچون آب و سوختهای فسیلی ودر نتیجه برق و انرژی توجه مردم به وسایل برقی و میزان مصرف آنها افزایش یافته است
از آنجا که موتور کرکره برقی نیز از این قاعده مستثنی نیست بنا براین به نظر مفید خواهد بود تا ببینیم یک درب اتوماتیک رول آپ چقدر برای ما مصرف برق در پی خواهد داشت
با توجه به گستردگی انواع موتورهای کرکره برقی برای محاسبه مقدار مصرف درب اتوماتیک رول آپ ما یک نوع موتور را در نظر خواهیم گرفت که از لحاظ مصرف دارای میانگین مصرف یا کمی بالاتر از میانگین در مقایسه با سایر موتور ها باشد که برای این مثال ما موتور ساید لبن LEBEN درب اتوماتیک کرکره ای با توان ۴۱۰ w را انتخاب کردیم.

محاسبه میزان مصرف موتور کرکره برقی:

موتور کرکره برقی چقدر برق مصرف میکند؟
حال برای محاسبه میزان مصرف کرکره برقی باید هزینه هر کیلو وات ساعت مصرف را از شرکت برق تهیه کرد که در سال ۹۵ این هزینه با ازای هر کیلووات ساعت ۶۰۰ ریال محاسبه می شود
اگر ارتفاع در را طوری در نظر بگیریم که باز کردن آن حدود ۲۰ ثانیه طول بکشد با محاسبات زیر هزینه یک بار باز و بست آن به سادگی بدست خواهد آمد
برای اینکار باید توان موتور ساید کرکره برقی که در اینجا ۴۱۰w است را ضرب در مقدار ثانیه عملکرد آن یعنی ۲۰ کنیم جواب ۸۲۰۰ WSمی شود برای تبدیل آن به کیلووات ساعت باید این عدد را تقسیم بر ۳۶۰۰۰۰۰ نماییم بنابراین پاسخ .۰۰۲ KW.H می شود حال با یک تناسب ساده میتوان هزینه را محاسبه کرد
به ازای ۱ KW.H هزینه ۶۰۰ ریال خواهد شد به ازای .۰۰۲ KW.H هزینه ۱/۲ ریال محاسبه می شود حال اگر بستن درب را هم محاسبه کنیم هزینه یک بار باز و بست درب اتوماتیک کرکره ای ۲/۴ ریال محاسبه خواهد شد که رقم بسیار ناچیزی است.اگر در روز عمل باز و بسته شدن درب اتوماتیک حد اقل ۲ بار باشد هزینه هر روز ۴/۸ ریال خواهد شد پس در یک سال که ۳۶۵ روز است این هزینه ۱۷۵ تومان محاسبه می شود.
پس با این نتیجه گیری که استفاده از موتورهای ساید و توبلار با توان بالا هزینه ساز نیستند میتوان به فاکتور های مهم تری برای انتخاب موتور یک درب اتوماتیک کرکره ای توجه داشت.

خبرنامه برای دریافت